بوته بنفشه وحشي (Wild Pansy)

گیاه دارویی بنفشه وحشی به فارسی (بنفشه) و (بنفشه وحشی) و در کتب طب سنتی با نام «بنفسج» نامبرده می شود.

    بنفشه از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب سنتی سرد و مرطوب است و از نظر خواص معتقدند که مسهل صفرا می باشد و عطش، حدت خون، تبهای گرم و خفقان را تسکین می دهد.
    اگر در این موارد با ماء الشعیر و آلو خورده شود اثر آن بیشتر است و برای نزله، زکام، سرفه و سرماخوردگی و ناراحتی های معده و کبد و طحال و درد کلیه چه از طریق خوردن و چه از طریق ریختن و مالیدن دم کرده آن روی عضو و یا استفاده از ضماد آن نافع است.
    بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است.

ساعت:11:27:07/ سه شنبه, 13, اسفند,1398 / کد:152/ بازدید:8546/ نویسنده:میرنیا

برچسب: گل و درخت تزیینی

تصاویر زیبا و کمیاب نهال، گل در نهالستان میرنیا بوته بنفشه وحشي (Wild Pansy)

بوته بنفشه وحشي  (Wild Pansy)